Agencja Celna Car Go - Radom

EnglishGermanPolishRussian
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
Strona Główna Właściwości organów celnych

Właściwości organów celnych

Art. 69. 1. W postępowaniu celnym organami właściwymi są:
1)   naczelnik urzędu celnego ? jako organ pierwszej instancji;
2)   dyrektor izby celnej ? jako:
a)  organ odwoławczy od decyzji naczelnika urzędu celnego,
b)  organ pierwszej instancji w sprawach określonych w przepisach prawa celnego oraz przepisach odrębnych,
c)  organ odwoławczy od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
3)   minister właściwy do spraw finansów publicznych ? jako:
a)  organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia z urzędu nieważności decyzji ostatecznej dyrektora izby celnej,
b)  organ odwoławczy od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji oraz decyzji, o których mowa w art. 70 ust. 2 pkt 2.
2. Organami wyższego stopnia są organy odwoławcze.
Art. 70. 1. Dyrektor izby celnej jest właściwy w sprawach, o których mowa w:
1)   art. 76, art. 94 ust. 2 lit. b i ust. 4, art. 100, art. 167 ust. 3, art. 172 ust. 2 i 3, art. 191, art. 224 i art. 229 Wspólnotowego Kodeksu Celnego;
2)   art. 292 ust. 5, art. 313b, art. 324a, art. 324d, art. 324e, art. 372 ust. 1 lit. a, e, f i h, art. 403 ust. 1, art. 500 i art. 804 Rozporządzenia Wykonawczego;
3)   art. 18, art. 31 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 34, art. 64 ust. 2 i art. 65 ust. 2 ustawy.
2. Dyrektor lub dyrektorzy izb celnych wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych są właściwi w sprawach dotyczących:
1)   pozwoleń na korzystanie z procedury TIR;
2)   wiążącej informacji taryfowej i wiążącej informacji o pochodzeniu towaru;
3)   prowadzenia listy agentów celnych oraz wydawania decyzji w sprawach wpisu osoby na listę agentów celnych, skreślenia osoby z listy agentów celnych i zawieszenia w działalności agenta celnego;
4)   wydawania decyzji w sprawach ochrony praw własności intelektualnej.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, wyznaczy dyrektora lub dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 2. Rozporządzenie powinno szczegółowo określać zakres spraw, które może prowadzić wyznaczony dyrektor izby celnej, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań oraz jednolitości postępowania.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może wyznaczyć dyrektora lub dyrektorów izb celnych właściwych do prowadzenia spraw innych niż określone w ust. 2. Rozporządzenie powinno szczegółowo określać zakres spraw, które może prowadzić wyznaczony dyrektor izby celnej, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań oraz jednolitości postępowania.
Art. 71. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, właściwość miejscową organów celnych, mając na uwadze, w szczególności, zakres zadań wykonywanych przez te organy, a także rodzaje procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary. Rozporządzenie powinno uwzględniać możliwość sprawowania dozoru celnego i kontroli celnej, a także gospodarcze potrzeby przedsiębiorców.
Art. 72. W przypadku sporu o właściwość miejscową i rzeczową, przepisy art. 19 i 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio.
 

+ Powieksz tekst
- Pomniejsz tekst

Informator

 

 Po kliknięciu następuje automatyczne przekierowanie do strony Narodowego Banku Polskiego gdzie można sprawdzić średnie kusy dowolnych walut w dowolnych dniach

 

 

 

ukash ukash ukash ukash kart ukash paysafeneden ukash çim tohumu halep keçisi resimleri