Agencja Celna Car Go - Radom

EnglishGermanPolishRussian
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
Strona Główna Wspólna polityka rolna

Wspólna polityka rolna

Art. 96. 1. W zakresie przewidzianym dla organów celnych postępowanie z towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną obejmuje czynności związane z przywozem towarów na obszar celny Wspólnoty i wywozem towarów z tego obszaru oraz:
1)   sprawdzanie i potwierdzanie pozwoleń na przywóz lub wywóz oraz certyfikatów przywozowych;
2)   przyjmowanie, sprawdzanie i potwierdzanie wniosków o refundację;
3)   pobór i badania laboratoryjne próbek towarów;
4)   zatwierdzanie magazynów żywnościowych;
5)   zatwierdzanie miejsc, w których towary mogą być przetwarzane lub składowane w ramach prefinansowania;
6)   kontrolę zakładów produkcyjnych w zakresie dostosowania możliwości wytwórczych producenta do zgłoszonej i zarejestrowanej receptury, spełnienia parametrów wytwarzanego towaru, wynikających z receptury oraz weryfikacja receptur;
7)   inne czynności wynikające z przepisów wspólnotowych regulujących Wspólną Politykę Rolną.
2. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1, przepisy dotyczące przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty i wywozu towarów z tego obszaru oraz wykonywania czynności kontroli celnej stosuje się odpowiednio.
3. Czynności w ramach postępowania z towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną w zakresie przewidzianym dla organów celnych są realizowane we współpracy z właściwą agencją płatniczą, ustanowioną zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386).
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, sposób współpracy organów celnych z agencją płatniczą przy wykonywaniu zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących Wspólną Politykę Rolną, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych zadań.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, dokumenty stosowane w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasady postępowania z tymi towarami, w zakresie przewidzianym dla organów celnych. Rozporządzenie powinno określać, w szczególności, wzory i zasady stosowania dokumentów wykorzystywanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną, warunki i tryb zatwierdzania magazynów żywnościowych, miejsc przetwarzania lub składowania towarów w ramach prefinansowania, kontroli zakładów produkcyjnych w zakresie receptur oraz weryfikacji receptur, mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwego dozoru i kontroli celnej towarów objętych Wspólną Polityką Rolną oraz prawidłowego wykonania zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących Wspólną Politykę Rolną.

 

+ Powieksz tekst
- Pomniejsz tekst

Informator

 

 Po kliknięciu następuje automatyczne przekierowanie do strony Narodowego Banku Polskiego gdzie można sprawdzić średnie kusy dowolnych walut w dowolnych dniach

 

 

 

ukash ukash ukash ukash kart ukash paysafeneden ukash çim tohumu halep keçisi resimleri